نقد نمایشنامه A Soldier’s Play by Charles Fuller


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  16 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه Salome by Oscar Wilde


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  19 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه Peer Gynt by Henrik Ibsen


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  19 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه Bus Stop by William Inge


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  16 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه All My Sons by Arthur Miller


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  20 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه Three Tall Women by Edward Albee


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  17 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه The Real Thing by Tom Stoppard


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  20 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه The House of Blue Leaves by John Guare


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  16 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه The Browning Version by Terence Rattigan


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  15 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه Streamers by David Rabe


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  22 …

بیشتر بخوانید