جزوه زبان پزشکی (قسمت اول) رشته تغذیه


جزوه زبان پزشکی (قسمت اول) رشته تغذیه   فهرست مطالب   8 … ………………………………………………………. Lesson one : Preview words for study ” 14 .. ……………………………………………………….Lesson two: “Preview words for study ” 20 ……………………………………………………….Lesson three: “preview words for study ” 26 …….. ………………………………………………………. Unit 4: “Preview words for study ” 31 ……… ………………………………………………………. Unit 5: “Preview words for study ” 37 ………. ………………………………………………………. “Preview words for study ” Unit 6:  45 ………. ………………………………………………………. Unit 7:“Preview words for study ” 52 ………. ……………………………………….. …

بیشتر بخوانید

جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم) رشته تغذیه


جزوه زبان پزشکی  (قسمت دوم ) رشته تغذیه   جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال ۹۵ – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی فهرست مطالب   مجموعه تست۶٫ ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱ ۷………………………………………………………………………………………………………… PASSAGE ONE: 10…. ……………………………………………………………………………………………………………….. Part two  مجموعه تست۱۴………………………………………………………………………………………………………………. ۲ ۱۷……………………………………………………………………………………………………………..PART TWO: 17………………………………………………………………………………………….. …

بیشتر بخوانید

جزوه فیزیولوژي(قسمت اول)


جزوه فیزیولوژي(قسمت اول )  جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال ۹۵   فهرست مطالب   مایعات بدن……………………………………………………………………………………………………………….. ….۱۵ الکترولیت هاي مایعات بدن …………………………………………………………………………………… ………………۱۵ مقایسه مایعات خارج سلولی (پلاسما و مایع میان بافتی):………………………………………………………. ……………… ۱۶ ساختمان غشاي سیتوپلاسمی…………………………………………………………………………………… …………… ۱۶ چربی ها: ……………………………………………………………………………………………………………….. …….۱۷ پروتئین ها: ……………………………………………………………………………………………………………….. ….۱۷ کر …

بیشتر بخوانید

جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه


جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه   جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال ۹۵   فهرست مطالب   فصل اول:رژیم درمانی در بیماريهاي قلبی و عروقی………………………………………………………. …۱۰ لیپوپروتئینها و اثر بر ۱۱ …… ……………………………………………………………………………………CHD انواع هیپرلیپیدمی:…………………………………………………………………………………… …………….. ۱۳ مارکرهاي خونی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۸ عوامل کاهش دهنده ۱۹ …….. ……………………………………………………………………………………:LDL از عوامل افزایشدهنده ۲۰ ……. ……………………………………………………………………………………:TG عوامل افزایش دهنده ۲۰ …… …………………………………… …

بیشتر بخوانید

جزوه فیزیولوژي(قسمت دوم)


جزوه فیزیولوژي(قسمت دوم) جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال ۹۵   فهرست مطالب   فصل اول: سلولهاي خونی، ایمنی و انعقاد خون ……………………………………………………………………………………۱۴ گلبولهاي قرمز خون …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴ شکل و غلظت گلبولهاي قرمز خون…………………………………………………………………………………… ………… ۱۴ تولید گلبول قرمز……………………………………………………………………………………………………………….. .. ۱۴ مراحل تمایز گلبولهاي قرمز خون…………………………………………………………………………………… ………….. ۱۵ تنظیم تولید گلبولهاي قرمز خون…………………………………………………………………………………… ………….. ۱۵ بلوغ …

بیشتر بخوانید

جزوه مجموعه تست رشته تغذیه


جزوه مجموعه تست رشته تغذیه   مجموعه تست و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال ۹۵    فهرست مطالب  سؤالات فیزیولوژي دستگاه تنفس…………………………………………………………………………………………………………….۶ پاسخنامهي فیزیولوژي دستگاه تنفس………………………………………………………………………………………………………… ۱۱ سوالات فیزیولوژي دستگاه عصبی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۸ پاسخنامهي فیزیولوژي دستگاه عصبی……………………………………………………………………………………………………….. ۲۴ سؤالات فیزیولوژي دستگاه گوارش……………………………………………………………………………………………………… ۲۹ پاسخنامهي فیزیولوژي دستگاه گوارش…………………………………….. …

بیشتر بخوانید

جزوه بیوشیمی (بخش دوم)


جزوه بیوشیمی (بخش دوم )    فهرست مطالب فصل یازدهم: ساختار غشاء سلولی…………………………………………………………………………………… …..۱۵   انتقال مواد از غشاء…………………………………………………………………………………………………………….۱۶ ….. …………………………………………………………………………………… (Simple Diffusion ) ساده انتشار انتشار تسهیل شده ( ۱۸ ……………………………………………………………………………..(Facilitated Diffusion ……. ……………………………………………………………………………………:(Active transport ) فعال انتقال مجموعه نکات ……………………………………………………………………………………………………………….. .۱۹ مجموعه نکات بالینی:…………………………………………………………………………… …

بیشتر بخوانید

جزوه بیوشیمی (بخش اول)


جزوه بیوشیمی (بخش اول)   فهرست مطالب   مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ……… ۱۲ مولکولهاي زیستی……………………………………………………………………………………………………………..۱۲ ایزومرهاي فضایی : …………………………………………………………………………………………………………….۱۲ کربن متقارن و نامتقارن : ……………………………………………………………………………………………………..۱۲ ایزومر هندسی : ……………………………………………………………………………………………………………….۱۴ پیوندهاي شیمیایی : …………………………………………………………………………………………………………..۱۴ ……………………………………………………………….. …

بیشتر بخوانید

اقتصاد کلان قسمت دوم


اقتصاد کلان قسمت دوم     جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری علوم اقتصادی ویژه کنکور سال ۹۵ فهرست مطالب   فصل اول: جریان دایرهوار و درآمد ملی ……………………………………………………………………………………………………………… ۸   جریان تولید و درآمد ملی در مدل ۳ بخشی با وجود دولت ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰   مدل ۴ بخشی جریان تولید و درآمد ملی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱   تستهاي پایان فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳   پاسخنامه تستها …………………………………………………………………………………………….. …

بیشتر بخوانید

اقتصاد اسلامی رشته علوم اقتصادی


اقتصاد اسلامی رشته علوم اقتصادی جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری علوم اقتصادی ویژه کنکور سال ۹۵ فهرست مطالب   فصل اول: فیتعار و یکل ات……………………………………………………………………………………………………۷ فیتعر اقتصاد……………………………………………………………………………………………………………….. ….۷ قلمرو اقتصاد……………………………………………………………………………………………………………….. …..۷ علم اقتصاد……………………………………………………………………………………………………………….. …….۷ مکتب ياقتصاد ……………………………………………………………………………………………………………….. ..۸ حقوق ياقتصاد ……………………………………………………………………………………………………………….. ..۸ …

بیشتر بخوانید