نقد نمایشنامه The Caretaker by Harold Pinter


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  18 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه The Blue Room by David Hare


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  20 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه R.U.R. by Karel Capek


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  15 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه The Night of the Iguana by Tennessee Williams


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  17 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه The Hostage by Brendan Behan


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  22 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه The Foreigner by Larry Shue


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  17 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه Tis Pity She’s a Whore by John Ford


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  18 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه The Piano Lesson by August Wilson


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  18 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه Salome by Oscar Wilde


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  19 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه Peer Gynt by Henrik Ibsen


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  19 …

بیشتر بخوانید